Και τελικά, περισσεύουμε…

Σκέφτομαι, προβληματίζομαι και προσπαθώ να κάνω την ανάλυσή μου –για προσωπική κατανάλωση– ώστε να καταλάβω γιατί ξαφνικά μπήκαμε στη διαδικασία μιας αλυσιδωτής αντίδρασης καταστροφής του οικονομικού κατασκευάσματος που αναπτύχθηκε στο «Δυτικό Κόσμο».

Καθώς μου λείπουν πολλές λεπτομέρειες, όπως και από τους περισσότερους, άλλωστε, προσπαθώ να δω την κατάσταση μακροσκοπικά, μήπως και βγάλω άκρη.

Αναρωτιέμαι, πως δηλαδή, πριν από τρία-τέσσερα χρόνια οι περισσότεροι από τους 1.500.000 έλληνες (και 25.000.000 Ευρωπαίους) που τώρα είναι άνεργοι, είχαν μια δουλειά και μια ζωή, αξιοπρεπή; Τι συνέβη, τι έκαναν λάθος, που φταίνε; Διότι εάν φταίνε(με), δικαίως πληρώνουν(με).

Δυστυχώς δεν βρίσκω απάντηση, διότι το μόνο τους (μας), σημαντικό, σφάλμα ήταν ότι ενέδωσαν στις πολύ ισχυρές (και ακόμη χωρίς καμία ενοχοποίηση) πιέσεις των οικονομικών παραγόντων (των Τραπεζών δηλαδή) για να καταναλώσουν ακόμη περισσότερα χρήματα.

Οι Τράπεζες δηλαδή, οι οργανισμοί που, πλέον, έχουν ως μοναδικό στόχο το εμπόριο του χρήματος και το κέρδος μέσω αυτού, πίεσαν ασφυκτικά την κοινωνία, να αγοράσει το, ακριβό τους, χρήμα με αντάλλαγμα μια, κατ’ επίφαση, καλύτερη ζωή.

Κατά την γνώμη μου το σημαντικό στην παραπάνω υπόθεση είναι: το «Εμπόριο του Χρήματος».

Πριν αρκετά χρόνια, οι λίγοι που είχαν στα χέρια τους τον πλούτο, βασίζονταν στην εργασία των πολλών που παρήγαγαν τον πλούτο. Όλοι θυμόμαστε (ακόμα, διότι πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σύντομα) ότι μάθαμε ότι πρέπει να κάνουμε παιδιά, πολλά κατά προτίμηση, διότι αυτή είναι η επιθυμία της Ανώτερης Δύναμης. Συμπτωματικά (ή «Συμπτωματικά») αυτή ακριβώς ήταν και η επιθυμία των «ανώτερων» οικονομικά στρωμάτων: πολλά εργατικά χέρια για την παραγωγή του πλούτου. Κατά προτίμηση, πολλά εργατικά χέρια εξαθλιωμένων ανθρώπων που θα παρακαλούσαν για έναν πενιχρό μισθό ώστε να επιβιώσουν σε εντελώς βασικές συνθήκες διαβίωσης.

Για όσους αμφιβάλουν έχω να παραθέσω την παρούσα κατάσταση όπου Κίνα και Ινδία θεωρούνται οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις. Ο λόγος είναι ένας και μόνος: προσφέρουν ΠΟΛΛΑ ΦΘΗΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ.

Δυστυχώς στο Δυτικό Κόσμο τα εργατικά χέρια είναι ασύμφορα και τελικά το εμπόριο του χρήματος προσφέρει περισσότερο κέρδος σχεδόν από οποιαδήποτε κατασκευαστική δραστηριότητα.

Οπότε συμβαίνει το εξής (ακούγεται απλοϊκό αλλά δεν είναι): Οι οικονομικά ισχυροί αποφάσισαν ότι θα μειωθεί η παραγωγική δραστηριότητα στις περιοχές που το εργατικό κόστος είναι υψηλό. Αυτόματα, καταργούνται θέσεις εργασίας και τελικά δημιουργούνται πολλοί άνεργοι. Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά τους ίδιους τους οικονομικά ισχυρούς, διότι αυτοί απλώς κινούν τα νήματα πίσω από τις μαριονέτες του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι (οι πολιτικοί) δεν διστάζουν να γελοιοποιηθούν και/η να εξευτελισθούν αφού πρώτα έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους μέσα από το μεγάλο οικονομικό όφελος που εξασφάλισαν εκ των προτέρων.

Οι ίδιοι οι άνεργοι; Αυτοί θα πρέπει να βρουν τη λύση στο δικό τους πρόβλημα ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. Το ότι κανείς δεν πρόκειται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για αυτούς θεωρείται δεδομένο…

Και εδώ ερχόμαστε να συναντήσουμε (νοηματικά) τον τίτλο του άρθρου αυτού:

Από τη στιγμή που η ομάδα των ανθρώπων που κρατούν τον πλούτο στα χέρια τους συνειδητοποίησε ότι μπορεί να αυξάνει τα κέρδη της χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει απαραίτητα παραγωγική διαδικασία, οι «πληβείοι», οι εργάτες, όλοι εκείνοι που μέχρι τη στιγμή εκείνη παρήγαγαν τον πλούτο, περισσεύουν!

Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον (δεν είμαι αισιόδοξος), όμως δεν μπορώ να ανεχτώ αυτό που αυτοί οι ηλίθιοι δημιούργησαν, δεν πρόκειται να το υποστηρίξω και μέσα από αυτό το άρθρο προσπαθώ να αντιδράσω με τον δικό μου τρόπο.

In Enlgish now…

And finally, we are the, not needed anymore, surplus …

I am thinking, I am concerned and I try to do my analysis -for personal consumption- in order to understand why suddenly we entered the process of a chain reaction destroying the economic system developed in the so called “Western World”.
As I miss a lot of the details, like than most, I try to see the situation macroscopic and maybe I can find out what is going on.
I wonder how, before three to four years, more than 1.500.000 Greeks (and 25.000.000 Europeans) who are now unemployed, had a job and a decent life? What happened, what they did wrong, what was their fault? Because if it is their(our) fault it is right for them(us) to pay.

Unfortunately I can not find an answer, because their (our) most important error was that they (we) succumbed to the very strong (and still without incrimination) pressure of the economic factors (ie the banks) to consume even more money.
Banks ie, organizations, that now have the sole purpose of trading money and get profit out of it, pushed hard society, to buy, “their expensive money” in exchange for, the illusion, of a better life.
In my opinion, the important point in the above is: “Trade of Money.”
Several years ago, the few people who owned the wealth, were relied on the work of the many who “were producing wealth”. We all remember (and I believe that things will soon change) that we have learned that we should have children, preferably a lot, because this is the desire of the Higher Power. Coincidentally (or ” Coincidentally “) this was exactly the desire of “higher” economic strata: a lot of labor to produce wealth. Preferably, many labor impoverished people begging for a meager salary to survive, quite under basic living conditions.
For those in doubt, I have to quote that China and India are considered now as the emerging as economic powers. The reason is one and only one: they offer MANY CHEAP LABOR.
Unfortunately in the Western world labor is unprofitably expensive and eventually trade of money offers more profit from almost any production activity.
So the following occurs (sounds simplistic but it is not): The financially strong people are dropping the production activities in areas where the labor cost is high. Automatically jobs are eliminated and eventually many unemployed people are released. The problem, of course does not affect at all the financially strong, because they are the ones that  simply pull the strings behind the puppets of the political system, who (politicians) do not hesitate to be ridiculed and/or humiliated, as they have secured their future through great economic benefit, reserved in advance.
Unemployed people themselves? They’ll have to find the solution to their problem THEM ALONE. The fact that nobody is going to create jobs for them is certain …
And here we come to meet the title of this article:
Since the group of people who keep the wealth in their hands realized that can get more profit, just by trading money, without any production process, the workers, all those who had so far produced the wealth, are a not needed anymore surplus!
I really can not imagine what will happen in the future (I’m not optimistic), but I can not tolerate what those idiots have created, I will no way support it and through this article I try to react my own way.

©Kostas Kalantzopoulos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s