Competitiveness… my ass

Η «ανταγωνιστικότητα»… αυτό είναι που μας καίει τελικά. Ξαφνικά, μάθαμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Τώρα λοιπόν όλοι, Έλληνες και ξένοι πολιτικοί, ασχολούνται με το πώς η Ελλάδα θα γίνει πιο ανταγωνιστική, ώστε να προσελκύσει επενδύσεις και να έρθει ο πλούτος πίσω…

Είναι καιρός τώρα που σκέπτομαι πόσο ανόητους μας θεωρούν εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις…

Για να γίνει η Ελλάδα «ανταγωνιστική», θα πρέπει να υπάρχει ένα συμφέρον υπόβαθρο, ένα φιλικό περιβάλλον, για εκείνους που θέλουν να επενδύσουν, ώστε να αποφασίσουν να έρθουν να φτιάξουν τις επιχειρήσεις τους στην χώρα μας. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ απλό, για όσους γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα.

Τα πράγματα για όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, ήταν και είναι εχθρικά. Οι προϋποθέσεις είναι όλες εναντίων των επενδυτών και το μόνο στοιχείο στο οποίο έγιναν σημαντικές αλλαγές ήταν οι αμοιβές των εργαζομένων. Ίσως πριν πέντε χρόνια, οι αμοιβές των εργαζομένων στην Ελλάδα να ήταν υψηλές (κάτι το οποίο ελέγχεται…) πάντως δεν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν γίνονταν επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει:

-Την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη

-Απουσία σοβαρών υποδομών σε τρένα

-Απουσία σοβαρού δικτύου δρόμων

(Η μεταφορά προϊόντων είναι προβληματική)

-Πολύ μεγάλο συντελεστή ΦΠΑ, 23%

-Πολύ υψηλή φορολογία στις επιχειρήσεις

-Ασταθές φορολογικό καθεστώς

-Αποτελεί το πεδίο των πειραμάτων των οικονομολόγων της Ευρώπης ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση

Καθώς όλα τα παραπάνω δεν αλλάζουν (προς το καλύτερο) είναι παράλογο για κάποιον ξένο επιχειρηματία να έρθει στην Ελλάδα, για να επενδύσει.

Το συμπέρασμα είναι απλό:

«Η Ελλάδα, ούτε ήταν, ούτε είναι και, εάν δεν συμβεί κάτι το εντελώς απρόβλεπτο, δεν πρόκειται να γίνει, χώρα φιλική προς επενδυτές.»

 

Εδώ λοιπόν γεννιέται το ερώτημα: ποιος είναι ο λόγος που όλοι μιλούν για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας…?

 

Πιθανώς οι απαντήσεις να είναι πολλές, όμως εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι στόχος εκείνων που μιλούν για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, είναι η εξαθλίωση και η πλήρης υποταγή των Ελλήνων και τελικά η μεταμόρφωσή τους σε τριτοκοσμικούς εργάτες.

 

Εάν δούμε τα πράγματα με προσοχή, θα δούμε ότι στο βωμό της «ανταγωνιστικότητας» το μόνο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι να μειωθούν οι μισθοί και να χαθούν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το δεύτερο, σαφώς και δεν ευνοεί την ανταγωνιστικότητα, όμως προέκυψε από τις καταστάσεις… Βολεύει όμως, διότι στο φόβο της ανεργίας, ο εργαζόμενος συμβιβάζεται ευκολότερα με τον χαμηλό μισθό που του προτείνεται…

 

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει «ανταγωνιστικότητα» για τους έλληνες και ξένους που λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον της Ελλάδας: Ο έλληνας θα πρέπει να ζει με €350 το μήνα και τότε θα μπορεί να εργάζεται στο εργοστάσιο κάποιας πολυεθνικής που θα έχει επιλέξει την Ελλάδα διότι θα έχει φθηνούς εργάτες, αποβλακωμένους και αμόρφωτους, «έτσι όπως πρέπει» ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα. Φυσικά, οι εργάτες αυτοί, δεν πρέπει να έχουν δικαιώματα, ωράριο, ζωή.

 

Το θέμα βέβαια είναι ότι, όπως εξήγησα και παραπάνω, ούτε αυτό είναι δυνατό, διότι δεν φτάνει μια χώρα να έχει φθηνούς εργάτες μόνο. Πρέπει να έχει και υποδομές.

 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κοινωνικών διεργασιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, είχε ένα και μόνο αποτέλεσμα, την εξαθλίωση των ελλήνων εργαζομένων που έδωσε τη δυνατότητα στους έλληνες επιχειρηματίες να επιχειρούν πλέον με πολύ, μα πολύ χαμηλότερο εργατικό κόστος! Αυτοί είναι οι μόνοι που ωφελήθηκαν!

english bar

“Competitiveness”… this is our most urgent concern. Suddenly, we found out that Greece is not as competitive as the rest of Europe and now it must become more competitive.
So now everyone, both Greek and foreign politicians, are concerned thinking how Greece will become more competitive in order to attract investments and…
It is some time that I think how stupid, politicians, think we are…
For Greece to be “competitive”, there should be an advantageous ground, creating a friendly environment for those who want to invest, so that they will decide to come and build their business in our country. This is not so simple, for those who know what is happening in Greece.
Situation for those who want to invest in Greece, is hostile. Conditions are all against the investor and the only element in which significant changes were made is wages. Maybe five years ago, the salaries of workers in Greece have been high (which is debatable …) however this was not the reason why there were no investments in Greece.
Greece is a country that has:
-The most expensive petrol in Europe
-Absence of serious infrastructures on trains
-Absence of serious road network
(The transfer of goods is problematic)
-Very high VAT rate of 23%
-Very high taxes on businesses
-Unstable-tax regime
-Is the experiment field of economists in Europe to address the financial crisis
As all the above do not change (for the better) is absurd for a foreign entrepreneur to come to Greece to invest.
The conclusion is simple:
“Greece never was, nor is, unless something completely unpredictable happens, a country friendly to investors.”

So here the question arises: what is the reason that everyone is talking about increasing the competitiveness of Greece …?

Probably the answers are many, but I believe clearly that the aim of those who talk of increasing the competitiveness of Greece, is the misery and the complete subjugation of the Greeks and eventually their transformation into Third World workers.

If you look at things carefully, you will see that on the name of “competitiveness” all that has happened in recent years, is reduced wages and loss several thousand jobs. The second, is clearly not conducive to competitiveness, but arose from situations … however very convenient, because under the fear of unemployment, the worker easily reconciles with the low salary offered…

Now let’s see what is “competitiveness” for the Greeks and foreigners who make decisions about the future of Greece: The Greeks will have to live on € 350 a month and then they can work in the factory of a multinational company that has chosen Greece because it has cheap labor, besotted and uneducated, “as it should” not to create problems. Of course, these workers should not have rights, labor time, life.

The important thing is that, as explained above, this is not possible, because to have cheap labor alone is  not enough to attract businesses. There are more things needed.

The result of all these social processes conducted in recent years, had a single effect, the misery of Greek workers, that enabled the Greek businessmen to operate with much, much lower labor cost! They are the only ones who benefited from this situation! Logo KK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s